#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

  Historie

  Matice svatoantonínská byla založena v roce 1946 ThDr. Antonínem Šuránkem, spirituálem kněžského semináře v Olomouci.

  Prvním předsedou byl ThDr. Dominik Vicenec, děkan a duchovní správce ve Veselí nad Moravou.

  Má-li se představit Matice svatoantonínská, založená otcem Šuránkem jako civilněprávní forma k uskuteční touhy jeho srdce, pak je asi nejvhodnější nechat promluvit jeho samého:

  „Stojím v duchu na milém kopci Sv. Antonínka, hledím do dáli kolem dokola a žebrám. Vidím už v pozadí prostinkou klášterní budovu. Nebude nikomu překážet, bude svolávat požehnání na všechny vesnice, které pozdravuji na dálku bílou kapličku. Dnes, kdy je tolik zdůrazňována rodina, budou sem přijíždět zdaleka široka snoubenci, aby se dali oddat u Sv. Antonínka, kde najde poutník vždy na oltáři toho, který volá na okolí: Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvím!
  Zde bude sv. Antonín vracívat ztracený vnitřní klid, ztracenou svatost. Zde se budou modlívat řeholníci, kněží, bohoslovci i bratři - i když jich bude málo - za tento kraj, tolik mravně ohrožený, kraj, kde je tolik utrpení, ale kde přece réva zraje a slavík zpívá.
  Bůh žehnej na přímluvu sv. Antonína všem, kdo uzavřou do svých srdcí toto rozhodnutí: pracovat podle možnosti na vybudování kláštera a ozdravovny pro chudé řeholníky u Svatého Antonínka, aby Kristus Král vládl ze svatostánku slováckému kraji v nejbližším sousedství Velehradu, aby v kapli bylo hodně kajícníků, aby pouti nabyly náboženské náplně a aby sv. Antonín vypěstil v tomto kraji hodně štědrých kněžských srdcí."

  Tato slova, vytrysklá z milujícího kněžského srdce před více než půl stoletím, jsou i pro nás, lidi dnešní doby, výzvou, abychom hledali a nacházeli ve svých srdcích tóny souznějící s jeho vírou, nadějí, láskou a opravdovostí života. Toho života, který přináší svobodu a pokoj srdce. Služebník Boží Antonín Šuránek nás volá k Svatému Antonínku na Blatnickou horu. Je to místo, na které povětšinou dohlédneme z našich domovů. Tato blízkost nás vbízí k účasti. K účasti na duchovním životě, vycházejícím z Eucharistie, k účasti na společenství, tvořeném Božím lidem, shromážděnému na poutním nebo jiném setkání u Svatého Antonínka, ale také na společenství, vznikajícím mezi lidmi, kteří přijali Ježíše za svého bratra.

  V roce 1948 byla činnost tohoto spolku zastavena.  

   

  Novodobá historie 

  Téměř po padesáti letech se ctitelé sv. Antonínka, přátelé a pamětníci P. Šuránka, obětaví věřící z Blatnice a z Ostrožské Lhoty, začali zabývat myšlenkou o jejím obnovení.

  Také na sympoziu - Život a dílo mos. ThDr. Antonína Šuránka, které se konalo v srpnu 1996 v Ostrožské Lhotě, se hovořilo o Matici svatoantonínské a jiných činnostech P. Šuránka.

  Na tento podnět vznikl přípravný výbor Matice svatoantonínské, který obnovil Stanovy z roku 1946 a zaslal je na ministerstvo vnitra k registraci. Registrace Stanov Matice svatoantonínské byla provedena 4. října 1996. Na ustanovující valné hromadě, která se konala 15. dubna 1997 na blatnické faře, byl zvolen výbor Matice svatoantonínské.

  Předsedou se stal pan Oldřich Graubner ze Strážnice, místopředsedy pánové Josef Bogár z Blatnice a Josef Míšek z Ostrožské Lhoty, jednatelem p. Miloš Fojtík z Blatnice, pokladnicí paní Zdeňka Mitáčková z Blatničky.

  Dalšími členy výboru byli zvoleni P. Antonín Dominik a P. Miroslav Bachan z Ostrožské Lhoty, Stanislav a Ladislav Vyskočil z Blatnice, František Pavlica z Hroznové Lhoty, Anna Budinská ze Strážnice a Marie Podkalská z Velké nad Veličkou. Funkci předsedkyně revizní komise vykonává paní Marie Herodesová ze Vnorov. 

  Výbor se scházel nejdříve pravidelně, jedenkrát do měsíce, později podle potřeby - v Blatnici, v Ostrožské Lhotě, ve Strážnici a v Hroznové Lhotě.

  Po zhotovení členských legitimací a razítka Matice svatoantonínské, členové výboru ve svých obcích, s vědomím otců farářů i s jejich pomocí, prostřednictvím vhodného materiálu v kostelních vývěskách, ale hlavně osobně, získávali ctitele sv. Antonína za členy Matice svatoantonínské. Členů přibývá i příležitostně při poutích na blatnické hoře.

  Dnes pracují i tzv. důvěrníci jednotlivých obcí, zúčastňují se podle potřeby schůzí výboru, získávají nové členy a informují věřící o činnosti Matice.

  K 28. srpnu 1998 (po roce existence) měla Matice svatoantonínská 303 členy, 293 členy z okolních obcí, 10 členů ze vzdálenějších oblastí, kteří se přihlásili na poutích nebo přes své známé.  

   

  Oldřich Graubner

  Převzato z Poutníku svatoantonínského