#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..


  Na Blatnické hoře

  Atutor neznámý. V roce 1945 upravil P. Antonín Šuránek

  1. Na Blatnické hoře / krásná bílá růže / přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.

  2. Antonínek milý / volá každou chvíli: / Pojďte z blízka, z dáli / k svátostnému Králi, / křesťané rozmilí.

  3. Nuže pospíchejme, / Bohu se klanějme, / světce Antonína / u Božího Syna / za přímluvce mějme!

  4. Neb on si vyvolil / na tomto kopečku, / bychom putovali, / jemu předkládali / svoji prosbu všecku.

  5. Když k tobě voláme / náš mocný Patrone, / buď orodovníkem / před všemocným Bohem, / vroucně tě žádáme.

  6. Aby se smiloval, / nám požehnání dal, / odpustil proviny, / přijal nás za syny, / v své lásce zachoval.

  7. Ochránce náš milý, / vyžádej nám síly, / bychom s tvou pomocí / nebeskému Otci / vždy věrně sloužili.

  8. Předlož prosby naše / před Pána Ježíše, / aby nás zachoval / a kdysi povolal / do nebeské říše.

  9. Daru sedmerého / od Ducha svatého / nám k ctnostem vyprošuj / a duši ochraňuj / svodů ducha zlého.

  10. Chraň rty mluvy lživé, / utrhačné, mstivé / by jazyk Boha ctil / a jak tvůj zasloužil / oslavy blaživé.

  11. Svěřuj naše statky / lásce Boží Matky, / v životním soužení / chraň víru s nadějí, / vypros pokoj sladký.

  12. V neštěstích při nás stůj, / těš nás a posiluj, / z pozemských žádostí / srdce nám vyprosti / a k nebi pozdvihuj.

  13. Chraň mládeži ctnosti, / skromnost s nevinností, / uč milosrdenství, / a v svatém manželství / veď k obětavosti.

  14. Učiteli svatý, / láskou k Bohu vzňatý, / kéž za tebou jdeme / a život vedeme / na ctnosti bohatý.

  15. Vyžádej nám milost, / v nebi věčnou radost / spolu s Kristem Pánem / až na věky. Amen / To je naše žádost.

  Svatý Antoníne, po všem světě

  1. Svatý Antoníne, po všem světě - lid si vyprošuje přímluv Tvých - bohumilým Divotvůrcem zve Tě - v nalézání věcí ztracených.

  R: Svatý Antoníne - s důvěrou se vine - k Tobě každý z nás - objev, co se skrylo - ztraceno co bylo - navrať, navrať zas!

  2. Pozbýt časných statků bolestno je, - ztráta věčných zlo však největší, - k navrácení jejich pomoc Tvoje - kéž se k spáse duše osvědčí!

  3. Hříchem-li kdo pozbyl lásky Boží - stav se v poušti ovcí ztracenou, - ruka Tvá veď ven jej z trní, hloží, - pokáním by spasil duši svou!

  4. Kdo si ďáblem, strůjcem všeho zlého, - víru odkaz otců vyrvat dá, - Matce Církvi vrátí zbloudilého - milost, kterou zjedná prosba Tvá.

  5. Komu život schystal těžké rány, - v zoufalost že klesá bezradný, - Boží pomocí mu otevř brány, - navrať pevnou nadej v lepší dny!

  6. Tráví-li kdo na bolestném loži - nemoci a bídy smutný čas, - Antoníne, Divotvůrce Boží, - oroduj a zdraví najde zas.

  7. Ve smrtelném zápase kdo leží - vzpomínaje s hrůzou hříchů svých, - důvěru nechť z útěchy Tvé těží, - Bůh že nezatratí kajících.

  8. Ztracená-li čest a dobré jméno, - které lidem velký poklad jsou, - bezpráví zas bude napraveno, - Obhájce náš, Tvojí přímluvou.

  9. V rodinách-li svár a rozbroj vládnou, - shodu rušíce a svatý klid, - stráží buď , ať srdce nevychládnou, - pomoz cestu lásky nastoupit.

  10. Sobectví-li, jež jen sebe hledá, - ruší spravedlnost v národu - druh-li druhu jest což jest jeho, nedá, - vypros mír a sjednej dohodu!

  11. Mládeži vrať prostou mysl zdravou, - stud a úctu k duši nevinné, - ať se myslí, vůlí, srdcem, hlavou - k nejčistšímu Srdci přivine.

  12. Zbožnost upřímná ať krajem vane, - vřelé srdečnosti dávný mrav, - Marii lid ctít ať neustane, - váží si a šetří Božích práv!

  Přemocný světče náš

  1. Přemocný světče náš, Antoníne vyslyš nás! Chraň nám víru, chraň nám statky, neopouštěj nás! Z hloubi srdce k Tobě voláme, do ochrany Tvé se dáváme, opatruj svůj milovaný kraj, vroucně Tebe žádáme. Přemocný ...

  2. Vítězná Ochrano, Moravanů záchrano, zůstaň Matkou lidu svému, Maria Panno. Po bohu na Tebe nemáme, naděje své v Tebe skládáme, Českou mládež k Svému Synu veď, vroucně Tebe žádáme. Vítězná ochrano...

  3. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, zůstaň s námi do skonání, Bože vyslyš nás! Opuštěni k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme. Otče náš...

  4. Maria, Matičko, národ český mocně chraň! Zůstaň Matkou lidu svému, drž nad ním svou dlaň! Vzpomeň, jak Tě lid náš v lásce měl, vzýval Tě a vroucí písně pěl, pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých! Maria, Matičko...

  5. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave! Tisíc let jsi chránil národ svůj, prosíme i dál nás ochraňuj, víře své i vlasti věrný lid, ať je šťastný, ať má klid! Kníže náš...

  6. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám! Pros za všechny věrné čechy, svatý Václave! Zarmouceni k Tobě vzdycháme, ve přímluvu Tvoji doufáme, oroduj za naši krásnou zem, úpěnlivě voláme. Kníže náš...

  Nastokrát buď pozdravený

  1. Na stokrát buď pozdravený, ó svatý Antoníne. Na tisíckrát velebený, Ty náš milý patrone.

  R: Přišli jsme sem na Tvůj kopec, neb Ty jsi náš dobrý otec, nad oltářem slavně trůníš, Ježíška v rukách držíš.

  2. Ohlédáš se na vše strany, ó svatý Antoníne, vzbuzuješ k sobě křesťany, Ty náš milý patrone.

  3. Každého chceš vyslyšeti, ó svatý Antoníne, který tě chce věrně ctíti, Ty náš milý patrone.

  4. Přicházejí k Tobě chromí, ó svatý Antoníne, přicházejí nevidomí, Ty náš milý patrone.

  5. Ty nemocné uzdravuješ, ó svatý Antoníne, chromým berle odhazuješ, Ty náš milý patrone.

  6. Ty jsi nad slunce jasnější, ó svatý Antoníne, nad měsíc, hvězdy světlejší, Ty náš milý patrone.

  7. Posiluj nás putující, ó svatý Antoníne, občerstvi nás klesající, Ty náš milý patrone.

  8. Naděje jiné nemáme, ó svatý Antoníne, Tebe za přímluvce máme, Ty náš milý patrone.

  9. Při poslední pak hodince, ó svatý Antoníne, vylej z našich očí plamen, Ty náš milý patrone.