#

Římskokatolická farnost
Blatnice pod Svatým Antonínkem

#

Další informace

  Aktuální informace

  V březnu se kněží na Antonínku nesejdou. Modlit se za ně však můžeme

  01.03.2021 -  Poprvé se kněží ke kající bohoslužbě sešli v únoru 2009. Každé první úterý přichází na Svatý Antonínek, aby prosili za odpuštění kněžských poklesků. Nejen vlastních, ale i svých spolubratrů..

  Síla společné modlitby

  22.02.2021 - Od roku 2018 působí na Svatém Antonínku společenství Ruah. Jsme skupina věřících z různých farností, které spojuje víra a touha po nové evangelizaci. Setkáváme se k modlitbám jedenkrát za měsíc, kdy..

  Křížová cesta je rozjímavá modlitba

  19.02.2021 - Křížovou cestu se můžeme modlit celý rok a kdekoli. Postní doba nás k tomu přímo vybízí. Na webu Víra.cz najdeme na otázku „Jak se modlit křížovou cestu," následující odpověď:  ... Křížová cesta..

  Křížová cesta na Antonínku nám slouží už sedmdesát let

  Na faru v Blatnici přišel e-mail a v něm malá prosba. Pán z Kutné Hory, který už 20 let navštěvuje a mapuje křížové cesty v přírodě, prosil o informace, které se týkají té naší na Svatém Antonínku.

  To byl důvod k zalistování ve starých pamětních knihách ...

  Díky strážci kaple, kterým v té době byl pan Dominik Budař, máme řadu zajímavých poznámek týkajících se budování křížové cesty. Sedmdesát let staré řádky se pro nás mohou stát svědectvím našich předků a inspirací pro naši generaci. Obdivuhodný je nejen počet lidí, který se do budování zapojil, ale i fakt s jakým nadšením a úctou k celému dílu přistupovali. Na Svatém Antonínku se pracuje i v dnešní době a stále se ve velké míře buduje brigádnicky, zdarma. Dnes by se asi zapojilo méně lidí, nikdo nepíše zajímavé poznámky a nejspíš by s velkou slávou neproběhlo ani požehnání čtrnácti základních kamenů. Dnešní zrychlené době jsme přizpůsobili i naše konání.

  Netypické nápisy jednotlivých zastavení navrhl P. Šuránek a o vyobrazení pašijových výjevů požádal akademického sochaře Julia Pelikána, o kterém napsal jednu ze svých povídek:

  ... „Poprosil jsem Mistra Pelikána, aby vytvořil reliéfy pro jednotlivá „zastavení". Byl velmi ochoten a dal se ihned do práce. Vyžádal si nápisy, které ponesou ta „zastavení" a do čtrnácti dnů měl čtrnáct modelů. „Prožíval jsem přitom znova minulou válku, tu naši křížovou cestu, a tak jsem se do toho vložil, že mně dílo přímo rostlo pod rukama ..." Pak vtesával výjevy do kamenů, které dnes vyvolávají v poutnících a turistech hluboké úvahy o smyslu utrpení. Křížová cesta končí vítězným: „Smrtí se život nekončí, pouze mění."...

  P. A. Šuránek, Kukátka 2

  Fofogalerie všech zastavení  zde

  Začtěme se do následujících řádků. Třeba v nich najdeme podnět ke své nezištné činnosti ...

  Dne 7. ledna 1949 bylo započato u Sv. Antonínínka s přípravnými pracemi ku postavení křížové cesty na této posvátné hoře. Místním rozhlasem byli občané blatničtí upozornění, aby přiložili ruce k dílu, které bude věrným svědkem a teploměrem lásky. Dílo sv. Antonína na blatnické hoře a občanů blatnických.

  Ač bylo počasí krajně nevlídné, dostavilo se první den tj. 7. 1. 46 ochotných mužů a jinochů. Druhý den jich přišlo 57. Dne 10. 1. tj. v pondělí 68. V úterý dokonce 87 mužů a jinochů. Ve středu za hrozné sněhové vánice bušilo krumpáčem do zmrzlé země a tuto nakládali na vlečňák traktoru 56 párů pracujících rukou.

  Když jsem pozoroval, kdo všechno zde bral účast na tomto Bohu milém díle, zaběhnul jsem v myšlence 10 r. zpět, kdy tito dnešní brigádníci byli mezi těmi, kteří nás vyháněli ze dveří, když jsme chodili dům od domu, aby většina svým podpisem rozhodla, by obec blatnická prodala pozemek na postavení exercičního domu u Sv. Antonína a zdůrazňovali svůj nesouhlas slovy: Dokud my jsme zde, tak se u Antonínka nic nezmění.

  A dnes - roztál led na srdcích mnohých a poznali svůj omyl. Díky vám všem, kteří jste pochopili. Bůh vám buď na přímluvu ochránce Blatnické hory a milého Slovácka štědrým oplatitelem.

  Jako štědří dárcové, kteří přispěli hmotnými věcmi, aby v této nepohodě bylo něco teplého v poledne ku zahřátí podáno, budiž jméno jejich v kronice Sv. Antonínka zapsáno:

  Stanislav Vyskočil, mistr zámečnický - 5 l vína, cukr

  Jaroslav Cícha č. 360 - 5 l vína, cukr

  Jan Bachan č. 188 (bývalý strážník) -  6 l vína, cukr

  Jan Lukáš, pekař - 10 l vína, cukr

  Jan Valášek, rolník (za branou) - 6 l vína, cukr

  Jan Hlavinka, obchody -  1 l slivovice, cukr

  Jan Janás, mistr sedlářský - 5 l vína

  D. B. kuchař, A. C. kuchařka

  Všem, kteří se zúčastnili v brigádě Sv. Antonína srdečný dík a Pán Bůh zaplať. U Sv. Antonínka dne 15. ledna L. P. 1949."

  ____________________

  Dne 2. března 1949 na Popeleční středu byly posvěceny (14 kamenů) základní kameny ku stavbě křížové cesty. Kameny byly vylámány u Sv. Antonínka a dovezeny na ověnčeném voze ku farnímu kostelu a po popelci veledůstojným panem farářem P. Františkem Křeháčkem posvěceny."

  ____________________

  „Dne 11. 3., v den svátku čtyřiceti sv. mučedníků

  V pátek byl položen základní kámen ku 1. zastavení křížové cesty - Pán Ježíš na smrt odsouzen. Kámen položil a zazdil do základu pan Jan Durna (Ostr. Lhota) za spolupracujících těchto dělníků: Antonín Páč ze Lhoty, J. Křápek, jeho bratr František Bachan, František Turčín, Jan Těthal, Ludvík Vaněk, Josef Budař z Blatnice.

  Dále při stavbě pomáhali: Antonín Bogar, J. Kotača, J. Smějsa, Těthal st. aj. Těthal ml., J. Karlík z Blatnice a F. Petratur č. 11 a Fr. Smějsa.

  Materiál jako: cement, štěrk, písek a jiné hmotiny navozilo traktorem Zemědělské stroj. družstvo z Blatnice pod Sv. Antonínkem za obětavého řízení hospodáře tohoto družstva pana Josefa Hanáka obětavého a starostlivého člena Matice svatoantonínské v Blatnici č. 186 obětavým traktoristou panem Josefem Smějsíkem z Blatnice."

  ____________________

  „24. 3. 1949 Jest čtvrtá neděle postní.

  Jarní slunce přímo praží, na výsluní jest 32 °C. Tytam jsou studené dni březnové zimy, kdy jsme pracovali zde při 18 °C pod nulou. Posvátný kopec blatnický jest zaplaven návštěvníky jako o poutích. Mladí, staří, obojího pohlaví, puzeni zvědavostí jak daleko pokročila práce na křížové cestě. I kostel sv. Antonínek byl obléhán poutníky, hlavně těmi, kteří jak sami prohlašují „nevytáhnul jsem celou zimu paty z chalupy". Byli jsme zde až do pozdního večera 20h."

  ____________________

  „Píšeme 2. dubna L. P. 1949.

  Slunéčko mile ohřívá matičku zemi, skřivánek vysoko pěje svůj věčný hymnus Pánu svému Stvořiteli a rolník nedaleko stírá z čela pot a velí svým koním zpoceným, aby ustali a vydechli si v těžké dřině. Je jim toho třeba.

  Starostlivý hospodář pan Josef Hanák ač sám má mnoho práce doma, najmul si pomocníka pana Josefa Hrušku k neodkladné práci u Sv. Antonínka. Vláčíme a oséváme navezený prostor mezi řadou křížové cesty, kterou aby, dá-li milý Bůh deště, se místo toto zazelenalo a porostlo travou. My urovnáváme zbylé jámy a pan Hanák seje. ...

  Končíme dnešní práci a jdeme domů. Je zítra neděle Smrtná. Jan Durna, J. Křápek, Ant. Páč, J. Budař, Jan Těthal, L. Vaněk (Josef Turčín daroval svůj zasloužený výdělek zde u Sv. Antonínka o obnosu 400 Kč pro budování Matice svatoantonínské. Pán Bůh mu to zaplať."

  ____________________

  Dnes tj. 10. 5. byla skončena práce se stavbou křížové cesty. Poslední tj. 14. zastavení dokončil pan J. Kaňa č. 215 z Ostrožské Lhoty. 11. března bylo započato se zabetonováním 1. zastavení a 10. května bylo dokončeno poslední zastavení. Základní kameny posvětil na Popeleční středu veledůstojný pan farář P. Fr. Křeháček.

  Na stavbě pracovali tito dělníci: Jan Durna z Ostr. Lhoty, Jan Stehlík, Jan Kaňa, Jan Křápek, Antonín Páč, Josef Budař. Kamenické práce provedl pan J. Roháč, sochař z Uh. Ostrohu.

  Ostatní práce provedli naši domácí lidé pod vedením pana Jana Durny.

  Sv. Antonínek pomáhal našim ochotným a obětavým dělníkům. Pán Bůh jim to zaplatí a vynahradí na přímluvu sv. Antonínka."

  ____________________

  „Vše k větší cti a slávě Boží!

  Dnes, dne 26. června 1951, v den svatých mučedníků sv. Jana a Pavla (rodných bratrů) bylo přikročeno ku položení záklaního kamene, pro postavení kapličky na lesním hřbitůvku u křížové cesty jde na kopci u Sv. Antonínka.

  Dohodou představenstva Matice svatoantonínské a z iniciativy našeho milovaného otce veledůstojného P. Antonína Šuránka bylo usneseno, aby mezi 7. a 8. zastavením křížové cesty byl pořízen malý hřbitůvek jako jest na Sv. Hostýně a na něm byla vybudována kaplička s oltářem a v té kapličce byly zasazeny mramorové desky, které by budoucím generacím připomínaly, že se na Cirilometodějské Moravěnce (na Hané) r. 1850 v Beňově (na Přerovsku) narodil J. E. Mons. Th. Dr. Antonín Ciryl Stojan, arcibiskup a metropolita Moravský, miláček a tatíček všeho katolického lidu, budovatel Velehradu, (Stojanova) a Sv. Hostýna a dobrodince Sv. Antonínka na blatnické hoře, který zde u Sv. Antonínka kázal a udílel sv. biřmování.

  Počátek byl tedy učiněn dnešního dne. Bůh a Matka Boží, na přímluvu sv. Antonínka žehnej a pomáhej uskutečnit toto Bohu milé dílo, v této neklidné době."

  ____________________

  Při pohledu do prostoru křížové cesty zjistíme, že k realizaci malé kaple a hřbitova už nikdy nedošlo. Totalitní moc vládnoucí strany zabrzdila na několik dalších let i budování na Svatém Antonínku. Ustala práce, ale víra lidí a láska k poutnímu místu naštěstí přetrvávala dál.

   

   

  Fotogalerie